Uznanie reklamacji
 1. Sprzedawca nie odpowiada za materiały powierzone. 
 2. Produkty Sprzedawcy nie są objęte ochroną z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne. 
 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego w dostarczonych produktach widocznych wad fizycznych lub jakościowych, zobowiązany on jest do przesłania do Sprzedawcy w terminie 3 dni od momentu odbioru towaru pisemnej reklamacji albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: biuro@greenglass.pl), a w przypadku wad ukrytych produktów w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wady. W razie niezgłoszenia przez Kupującego reklamacji dotyczącej jakości produktów bądź ich wad fizycznych w wyżej określonym terminie Sprzedawca zwolniony jest z obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne towarów w tym zakresie. 
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno precyzyjnie określać wady będące jego przyczyną, dane Kupującego, rodzaj i ilość reklamowanych produktów oraz numer zlecenia i faktury zakupu.
 5. Obowiązkiem Kupującego jest dostarczenie wadliwego produktu do Sprzedawcy w celu oceny zasadności reklamacji. Zarówno przygotowanie produktu do transportu jak i sam transport do siedziby Sprzedawcy spoczywa po stronie Kupującego. Wadliwy produkt powinien być zapakowany w opakowanie fabryczne lub przy jego braku w inne uzgodnione ze Sprzedawcą
 6. Sprzedawca rozpatrzy zasadność reklamacji w terminie 30 dni, jedynie w przypadku, gdy towar został zapłacony lub termin jego zapłaty jeszcze nie upłynął. Kupujący zostanie poinformowany w formie pisemnej o jej uznaniu lub o odrzuceniu.
 7. Gdyby na skutek badania wadliwości okazało się, że rzekome wady nie są wadami, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca w rozumieniu niniejszych Warunków, wszystkie koszty związane z ze zwrotem wyrobów jak również z szkodami powstałymi w czasie zwrotu ponosi Kupujący.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu reklamowanych produktów z powodu niewłaściwego opakowania i zabezpieczenia.
 9. W przypadku gdy Kupujący dokonał montażu wadliwych produktów, Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych, a w szczególności kosztów demontażu i ponownego montażu.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów powstałe po ich połączeniu z innymi przedmiotami.
 11. W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedawca według swojego wyboru wykona naprawę lub nowy produkt wolny od wad niezwłocznie od chwili oceny zasadności reklamacji, lecz w terminie takim jaki jest konieczny do jej wykonania uwzględniającym dostępność surowców i półproduktów, jak również proces technologiczny.
 12. Poza roszczeniami określonymi powyżej Kupującemu nie przysługują względem Sprzedawcy żadne dalej idące roszczenia wynikające z wad produktów, ich nieterminowej dostawy oraz roszczenia o odszkodowanie za szkodę lub utracone korzyści. Obowiązki Sprzedawcy w przypadku stwierdzenia wady, ograniczają się jedynie do kosztów związanych z dostarczeniem towaru wolnego od wad, w zamian za towar wadliwy lub jego naprawy, bez ponoszenia odpowiedzialności za dodatkowe koszty związane z powyższym (siła robocza, koszty transportu, koszty ponownego szklenia, montażu, wynajem urządzeń, dźwigów, ssawek, ponowne ustawienia rusztowań, ewentualne odszkodowania lub kary umowne, itp.) Żadne wynikłe z tego roszczenia Kupującego ani Strony Trzeciej nie zostaną przyjęte, a Kupujący zrzeka się jakichkolwiek dalszych roszczeń niż wymiana towaru wadliwego na wolny od wad lub jego naprawa.